KWALITEIT

De kwaliteit van het peutercentrum

Voor alle peutercentra geldt dat ze moeten voldoen aan de Wet Oke. Deze wet regelt dat er over het hele land gelijke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van peuteropvang en peutercentra.

Die kwaliteit betreft o.a. gebouwen, veiligheid, hygiëne, vakbekwaamheid van de medewerkers, pedagogisch beleid en VVE.

Al onze peutercentra zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De peutercentra met peuteropvang staan daarin als kinderdagverblijf.

Ook aan VVE worden door het Rijk hoge eisen gesteld.

De brandweer controleert de speelruimtes van de peutercentra regelmatig op brandveiligheid.

De GGD-inspectierapporten kun je online inzien in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Op de pagina van elke locatie staat een link naar het laatste Inspectierapport.

De medewerkers van de peutercentra zijn gediplomeerd, minimaal op PW-3 niveau. Daarnaast volgt iedere medewerker regelmatig bijscholingen.

Bekijk alle beleidsstukken van Peutercentra Velsen: 
Pedagogisch beleidsplan Peutercentra Velsen
Pedagogisch werkplan Peutercentra Velsen
Pedagogisch beleid BSO
Plan inzet coach beleidsmedewerker

Meldcode kindermishandeling
Bij vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt gewerkt volgens protocol van de wettelijk vastgestelde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit houdt in dat, doorgaans, de pedagogisch medewerker haar zorgen in de eerste plaats met de ouders zal bespreken. Indien daar aanleiding voor is, zal een melding gedaan worden bij Veilig Thuis, advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Klachten

We proberen over ons werk zo goed mogelijk met de ouders te overleggen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent, of een klacht hebt. We hopen dat je dat in de eerste plaats met de medewerkers bespreekt.

Mocht je er zo niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met Margret Snelleman.

Stichting Welzijn Velsen heeft daarnaast een interne klachtenregeling, op te vragen bij de pedagogisch medewerkers.

Stichting Welzijn Velsen is voor de peutercentra aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Je kunt ten alle tijde daar je klacht neerleggen. deze commissie is te bereiken via https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/.

Meer weten?

Kijk op: https://www.degeschillencommissie.nl
of vraag de folder bij de leidsters.